Yehudit Shadur

Serigraphs

Jeremiah-The Consolation (Light on Dark)

Jeremiah-The Consolation (Light on Dark)