Yehudit Shadur

Jewish Papercuts

Simchat Torah Flag 2

Simchat Torah Flag 2