Sydney Smith: My Baba’s Garden

Written by Jordan Scott, Illustrated by Sydney Smith