Yehudit Shadur

Serigraphs

Psalm 122 Jerusalem

Psalm 122 Jerusalem