Leonard Baskin

Native Americans

White Man Runs Him

White Man Runs Him