Leonard Baskin

Gehenna Press Printwork

Captain Ahab

Captain Ahab