Leonard Baskin

Judaica Printwork

Yom Kippur Angel

Yom Kippur Angel